Regulamin wydarzenia “Król Lew: Seans z LEOCODE”

REGULAMIN WYDARZENIA

“Król Lew: Seans z LEOCODE”

 

Organizatorem Wydarzenia “Król Lew: Seans z LEOCODE” jest LEOCODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Francuska 182, 40-507 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432780, posiadająca NIP: 6322008619, REGON: 243036805 („Organizator”). Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: hello@beta.leocode.com; ul. Francuska 182, 40-507 Katowice.

 

 1. DEFINICJE                                   

                                                                                                                           

1.1. Formularz interaktywny – formularz, przesyłany w wiadomości prywatnej do Uczestników na portalu linkedin lub drogą mailową, za pośrednictwem którego Uczestnicy zgłaszają chęć odebrania podwójnego biletu na seans filmu Król Lew.

1.2. Seans/Wydarzenie – impreza, odbywająca się na zasadach określonych w Regulaminie, w dwóch terminach: 19 lipca 2019r. o godzinie 18:00 oraz 27 lipca 2019r. o godzinie 15:00 w sali kinowej Multikina, w Galerii Katowickiej, przy ul. 3 maja 30 w Katowicach (40-097) zgodnie z Harmonogramem.

1.3. Harmonogram – plan Wydarzenia określony w niniejszym regulaminie.

1.4. Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy Uczestnictwa.

1.6. Uczestnik – osoba, która otrzyma od Organizatora zaproszenie na Seans oraz osoba towarzysząca przez nią wybrana.

 

 1. ZASADY OGÓLNE     
 2.                                                                                                                                                                         

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Wydarzeniu “Król Lew: Seans z LEOCODE”, przeprowadzanym przez Organizatora.

2.2. Uczestnicy obowiązani są podczas udziału w Seansie do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zachowania dobrych obyczajów.

2.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Multikina, dostępnego na stroni: https://multikino.pl/informacje/regulaminy

 

 1. ZASADY PORZĄDKOWE
 2.  

3.1. Uczestnik otrzyma od Organizatora link do Formularza. Po przesłaniu wypełnionego formularza Organizator w ciągu 24h roboczych prześle podwójne zaproszenie na seans drogą mailową. Możliwe jest również osobiste odebranie zaproszenia w siedzibie Organizatora.

3.2. Na tydzień przed oraz na dwa dni przed Seansem zostaną do Uczestników wysłane wiadomości e-mail przypominające o nadchodzącym Wydarzeniu.

3.3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania biletu podczas Seansu (w formie papierowej lub elektronicznej) oraz okazania go na żądanie Organizatora.

3.4. Zakazane jest przekazywanie imiennego zaproszenia osobom trzecim bez uprzedniego poinformowania Organizatora o zmianie danych Uczestnika. Taka zmiana jest możliwa po poinformowaniu Organizatora najpóźniej 48 godzin przed Seansem poprzez adres mailowy: hello@beta.leocode.com.

3.5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego nie mogą brać udziału w Seansie.

3.6. Organizator uprawniony jest do wezwania Uczestnika, który narusza zasady porządkowe, do opuszczenia terenu Wydarzenia. Niniejsze nie będzie stanowić naruszenia Umowy przez Organizatora.

3.7. Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi wszelkie przypadki nieodpowiednich bądź niepokojących zachowań.

3.8. HARMONOGRAM:

(I) dla Wydarzenia w dniu 19 lipca 2019:

17:45-18:00 – wejście do sali kinowej.

18:00-18:15 – przywitanie gości przez Organizatora.

18:15 – rozpoczęcie seansu filmu “Król Lew”.

(II) dla Wydarzenia w dniu 27 lipca 2019:

14:45-15:00 – wejście do sali kinowej.

15:00-15:15 – przywitanie gości przez Organizatora i rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci.

15:15 – rozpoczęcie seansu filmu “Król Lew”.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKÓW
 2.  

4.1. Warunkiem udziału Uczestnika w Seansie jest:

(I) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;

(II) akceptacja Polityki prywatności;

(III) wypełnienie i przesłanie do Organizatora elektronicznego Formularza Interaktywnego;

4.2. Przesłanie Formularza oznacza wyrażenie przez Uczestnika chęci odebrania Nagrody. Realizacja Umowy następuje w dniu wybranego przez Uczestnika Seansu.

4.3. Udział w Seansie nie podlega opłacie.

4.4. Organizator utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawieranej umowy uczestnictwa Uczestnikowi poprzez jej wysłanie na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu.

4.6. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany na liście Uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 2 (dwa) dni przed dniem wybranego Seansu. Zmiana Uczestnika wymaga przekazania przez Uczestnika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail hello@beta.leocode.com, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

 

 1. WIZERUNEK
 2.  

5.1. Podczas Wydarzenia mogą być realizowane sesje fotograficzne oraz sesje video, które następnie zostaną wykorzystane na Stronie internetowej, w szczególności w celu zdania relacji z przebiegu Seansu oraz innych publikacjach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia, również na stronach internetowych podmiotów nie będących Organizatorem. Poprzez udział w Wydarzeniu, Uczestnik wyraża zgodę na takie wykorzystanie swojego wizerunku. Jeżeli Uczestnik nie wyraża takiej zgody, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, wysyłając takie oświadczenie na adres e-mail hello@beta.leocode.com.

 

 1. DANE OSOBOWE
 2.  

6.1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://beta.leocode.com/privacy-policy/

 

 1. REKLAMACJE
 2.  

7.1. Reklamacje związane z Wydarzeniem należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres hello@beta.leocode.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

7.2.Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2.  

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione przez Uczestnika bez opieki w trakcie trwania Seansu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2.  

9.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

9.3. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia danego Uczestnika z udziału w Seansie.

9.4. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana porządku prawnego lub formy prawnej działalności Organizatora) lub technicznych (modernizacja procesu rejestracji, strony internetowej Organizatora lub Formularza Zgłoszeniowego). Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na profilu Organizatora w portalu Facebook 7 (siedem) dni przed jego wejściem w życie. Uczestnik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

9.5. Data wejścia w życie Regulaminu: 19.06.2019 r.